Dienstverlening door Caminando Coaching

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Caminando Coaching, met ondernemingsnummer 0675466428, vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, met maatschappelijke zetel in Edgard Tinelstraat 60, 9040 Gent (België).

Deze algemene voorwaarden gelden voor de coachingsessies, retreats, bosbaden, wandelingen en workshops en alle andere activiteiten georganiseerd door Caminando Coaching.

Artikel 1: Facturen en betaaltermijnen

Betalingen via factuur
1.1 De factuur moet betaald worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding.

Bij eendaagse activiteiten dient het volledige bedrag van de factuur betaald te worden, maximum uiterlijk 7 dagen voor de start. Zoniet kan deelname geweigerd worden.

Bij meerdaagse activiteiten geldt de datum van betaling van het voorschot als voorrang voor inschrijving. De afrekening gebeurt ten laatste 15 dagen voor aanvang van de activiteit.

1.2 De factuur wordt altijd digitaal verstuurd.

1.3 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 7 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Betalingen zonder factuur
1.4 Bij eendaagse activiteiten dient het volledige bedrag betaald te worden, uiterlijk 7 dagen voor de start. Zoniet kan deelname geweigerd worden.

1.5 Bij meerdaagse activiteiten geldt de datum van betaling van het voorschot als voorrang voor inschrijving. De afrekening gebeurt ten laatste 15 dagen voor aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Aanvaarding algemene voorwaarden en privacyverklaring

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3: Inschrijving

Een inschrijving per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook of Instagram, geldt effectief als inschrijving en brengt betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet verloopt volgens de inschrijvingsmodaliteiten beschreven op www.caminando-coaching.com is deze pas definitief na formele aanvaarding door Caminando Coaching.

Artikel 4: Annulatie door de klant

4.1 Eendaagse activiteiten
Bij annulatie van een workshop, traject of andere activiteit waar men vooraf voor moet inschrijven, is de klant tot 14 dagen op voorhand 50% van het volledige bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

4.2 Meerdaagse activiteiten met betaling van voorschot en afrekening
Bij annulatie van een workshop, retreat of andere activiteit waar men vooraf voor moet inschrijven, is de klant

4.2.1 Minimum het voorschot verschuldigd.
4.2.2 Tot een maand op voorhand 50% van het volledige bedrag verschuldigd.
4.2.3 Annuleert de klant minder dan 1 maand op voorhand, dan is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

4.3 Bij annulatie van een opdracht kunnen eventuele door Caminando Coaching aangekochte materialen of diensten volledig in rekening gebracht worden.

4.4 Bij annulatie van een individuele coachingssessie is tot 24u op voorhand de klant geen bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 24u op voorhand, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

4.5 Indien de klant Caminando Coaching niet op de hoogte brengt van een annulatie, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

4.6 Een annulatie is pas geldig telefonisch (0474 857103) of via mail (marian@caminando-coaching.com) én na ontvangstmelding via mail van Caminando Coaching.

Artikel 5: Annulatie door Caminando Coaching.

Bij annulatie door Caminando Coaching wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De klant kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6: Stopzetting

Indien de klant tijdens retreats, workshops, trajecten, cursussen, coaching of andere één- of meerdaagse activiteiten beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt voor alles georganiseerd door Caminando Coaching.

Artikel 7: Klachten

7.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de workshops, trajecten, cursussen, coaching of andere activiteiten of per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de activiteit.

7.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

7.3 De schadevergoeding waartoe Caminando Coaching mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de activiteit betaald heeft.

Artikel 8:  Aansprakelijkheid

8.1. Indien de klant onder medische (waaronder psychische) begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), dient de klant toestemming van de behandelaar(s) voor te leggen om coaching of een andere activiteit te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

8.2 Geen dienst van Caminando Coaching  is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp of begeleiding.

8.3 Het aanbod van Caminando Coaching is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

8.4. De aansprakelijkheid van Caminando Coaching is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 9: Weigeringsrecht

Caminando Coaching heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.
Indien de toegang geweigerd wordt na aanvang van een traject, heeft de klant recht op terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld. Dit bedrag stemt overeen met het niet-vervulde deel van het traject.

Artikel 10: Intellectuele rechten

De inhoud van de website www.caminando-coaching.com is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Caminando Coaching of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Caminando Coaching.

Artikel 11: Locatie

11.1 De individuele coachingsessies gaan door in de natuur op een plek overeengekomen met de klant.

11.2 De retreats, workshops, stiltewandelingen en bosbaden gaan door op de locatie aangegeven in de communicatie hierrond.

Artikel 12: Geschillen

12.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Caminando Coaching.

Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2023.